Święto Miłosierdzia Bożego

Jesus I Trust You

Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Chrystusa uczestniczymy w misterium Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Jako Polacy cieszymy się, że to z naszego narodu w ostatnich czasach Bóg wybrał dwie wielkie postacie, które swoją misją na ziemi ubogaciły cały Kościół Powszechny. Siostra Faustyna Kowalska stała się prostym narzędziem w ręku Boga, by ogłosić narodom Miłosierną Miłość Stwórcy. W swoich zbawczych planach Bóg posłużył się jednym z największych z rodu Polaków, uważanym za jednego z największych papieży w historii Kościoła, świętego dziś Jana Pawła II, aby to właśnie on ukazał światu niezgłębione Boże Miłosierdzie. Do tego celu posłużył się Pan Bóg skromną, pokorną dziewczyną z polskiego narodu. Kim ona była?

Otóż Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy się z kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia. Nim to zadanie otrzymała przeszła przez rozliczne doświadczenia, uciski i strapienia. Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny chłopskiej, z Głogowca koło Turka. W dzieciństwie musiała więc ciężko pracować, do szkoły podstawowej uczęszczała tylko przez 3 zimy, by nauczyć się jedynie czytać, pisać i nieco rachować. W 16 roku życia podjęła prace zarobkowe jako pomoc domowa. W 20-tym roku życia, po wielu trudnościach wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i przeżyła tam 13 lat. Pracowała w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy furcie, w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i Krakowie. Doświadczała prób Krzyża, przechodziła oschłości wewnętrzne, silne pokusy przeciw wierze, poczucie całkowitego odrzucenia przez Boga, a także choroby i niezrozumienie ze strony otoczenia. Z Dzienniczka Siostry Faustyny dowiadujemy się, że podczas prywatnego objawienia w Płocku w dniu 22 lutego 1931 r. otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by szerzyła kult Miłosierdzia Bożego, oraz postarała się o namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego według wzoru jaki widziała. Przeszedłszy przez wiele doświadczeń i chorobę gruźlicy płuc, mając 33 lata, odeszła do Pana po nagrodę wieczną w dniu 5 października 1938 roku, zgodnie z zapowiedzią jaką otrzymała. Sława jej świętości i posłannictwa rosła szybko sięgając daleko poza granice kraju. Ukoronowaniem tego była beatyfikacja w dniu 18 kwietnia1993, dokonana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie, a następnie kanonizacja w dniu 30 kwietnia 2000 roku.

Do Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie znajduje się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny, pielgrzymują bardzo licznie wierni z całego świata, by w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać liczne łaski. Na czym polega to posłannictwo? Na przypomnieniu zawsze aktualnej prawdy wiary, jej świadectwa życia, słowa i modlitwy i ufności. Pismo Święte potwierdza powyższe orzeczenie: „Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się”/Mk 6/. Świętość życia Siostry Faustyny i heroiczność jej cnót jest najlepszym dowodem potęgi i skuteczności działania Bożego Miłosierdzia w duszy wiernej natchnieniom Ducha Świętego. Pan Jezus przypomina przez Siostrę Faustynę, co ostatecznie będzie się liczyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże i Miłosierdzie nasze. Siostra Faustyna, odkrywając na nowo Boga bogatego w Miłosierdzie, prowadzi nas na znane i nieznane drogi przystępu i doświadczenia Miłosierdzia Bożego. Całym swym życiem wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by żyć żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych. To warunki jakie Pan Jezus stawiał Siostrze Faustynie. Żywa pamięci o S. Faustynie, i rozliczne cuda zdziałane za jej wstawiennictwem stały się podstawą do wzniesienia jej na ołtarze, najpierw jako błogosławionej, a w roku Jubileuszu 2000, 30 kwietnia ogłoszenie jej święta przez Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Krakowie oraz rownolegle na Placu Świętego Piotra w Rzymie równocześnie transmitowana za pomocą telemostu TV. Tak zaangażowany autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w osobie Jana Pawła II w posłannictwo S. Faustyny, zobowiązuje nas synów i córki Kościoła do jej pełniejszego otwarcia się na to posłannictwo i docieranie z nim do wszystkich dusz, zwłaszcza grzesznych i strapionych. Jest „darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa nas do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Porządek liturgiczny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego:

 • 8:00 Msza Święta (Polish)
 • 9:30 Msza Święta (English)
 • 11:00 Suma (Polish)
 • 12:00 – 15:00 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
  • 12:00 – 13:00 Rodzice i rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii oraz młodzieży przygotowującej się do Bieżmowania
  • 13:00 – 14:00 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (Vetern Post #37)
  • 14:00 – 15:00 Żywy Różaniec
 • 15:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego